Зошто соларна енергија
 
 
 

Традиционалните извори на енергија како што се јаглен, нафта и природен гас, кои се добиваат од конечни ресурси, се соочуваат со ризик да станат премногу скапи да се добијат. Како резултат на тоа и на зголемената загриженост за животната средина поради ризикот поврзан со климатските промени како резултат на електрична енергија добиена од фосилни горива, владите, бизнисите и потрошувачите се повеќе го поддржуват развојот на алтернативни извори на енергија и нови технологии за производство на електрична енергија. Таквите потенцијални алтернативи може да бидат обновливите извори на енергија: сончевата енергија, биомасата, геотермалната енергија, производството на хидроелектричната и ветерната енергија.  

Предности на производство на електрична енергија од сонцето:

  • намалена зависност од фосилни горива
  • исплатливост
  • намалена загуба на енергија
  • намалување на сметките за струја
  • заштита на животната средина
  • непосредна достапност
  • минимално одржување
  • флексибилност на локации