Ветерни системи
 
 
 

1.Ветерни паркови-места со десетици и/или стотици ветерници, кои со преносни системи и трансформаторски единици ја проследуваат произведената електрична енергија во електроенергетскиот систем.  

2.Островски тип-места коишто се изолирани од останатиот електроенергетски систем, пришто произведената енергија се предава на самата локација.  

Ефикасноста на еден ветрогенетор ја сочинуваат ефикасноста на неговите делови:

-генератор  

-столб  

-гондола

-оски за мала/голема брзина

-ротор

-редуктор (gear box)

-сензори

-механизам за насочување

-ветроказ

-анемометар

-контролни уреди

-безбедносни системи и др.