PV + топлинска
 
 
 

Ваквите хибридни системи познати како PV/T се системи кои го конвертираат соларното зрачење во топлинска и електрична енергија. Овие системи се комбинираат во една соларна ќелија, која ја конвертира сончевата светлина во електрична енергија и притоа сончеви термални колектори ја отстрануваат отпадната топлина од PV модулот. Фаќањето на двете електрични енергии и топлината им овозможува на овие уреди да имаат повисока енергија и на тој начин да бидат повеќе енергетски ефикасни во однос самостојните сончеви фотоволтаични системи.